Konkurs plastyczny upowszechniający dzieła Norwida

0
142

Regulamin konkursu plastycznego

1.Organizator konkursu

 1.  Organizatorem Konkursu jest Aurelia Sobczak ,
 2. Konkurs jest organizowany w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest upowszechnienie literatury i twórczości malarskiej Cypriana Kamila Norwida

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukierunkowanie na jego wrażliwość i piękno artystyczne.

3. Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej

(rysunek, malarstwo, wyklejanka itd.) oraz formacie, której inspiracją jest dowolna poezja lub dorobek malarski C.K. Norwida.

4. Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, bez ograniczeń wiekowych.

5. Warunki Konkursu

 1. Prace muszą być przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2020 roku, na adres mailowy : kontakt@cknorwid.pl,
 2. W tytule maila należy wpisać „Konkurs plastyczny C.K. Norwid”,
 3. Do pracy konkursowej należy dołączyć informację z następującymi danymi :

imię, nazwisko autora, numer kontaktowy,

 • Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
 • Praca powinna posiadać 1 autora,
 • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 prace.

6. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników

 1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę :

zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i kreatywność  w ujęciu tematu, sposób ujęcia tematu, walory artystyczne (m.in. kompozycja, technika, kolorystyka itd.),

 • Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi do 30 września 2020 r.,
 • Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie zamieszona na stronie internetowej cknorwid.pl.

8. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
 2. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

9. Postanowienia dodatkowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here